Polityka dotycząca zwrotu kosztów za rezerwację miejsca w hotelu oraz za zakup biletu na konwent Gdakon 2024


  1. Gdakon jest imprezą zamkniętą i Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów za dokonaną rezerwację miejsca w hotelu oraz za zakup biletu na konwent Gdakon 2024.
  2. Organizator zastrzega, że zwrot wpłaconych przez uczestnika na Gdakon środków pieniężnych za zakup biletu, dokonany zostanie w przypadku:
    1. ogłoszenia na terytorium RP regulacji prawnych dot. epidemii SARS-COV-2, a wprowadzających takie obostrzenia, które uniemożliwią przeprowadzenie przez Organizatora docelowo imprezy oraz jej odwołanie
  3. W uzasadnionych przypadkach bilet wraz z rezerwacją hotelu może zostać przeniesiony na kolejną edycję – w takim wypadku Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie rezerwacji hotelu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia biletu i rezerwacji hotelu bez podania przyczyny.
  4. Za zgodą Organizatora bilet (wraz z rezerwacją miejsca w hotelu) może być przekazany innej osobie. Osoba ta musi jednakże posiadać konto na stronie www.gdakon.pl.
  5. W przypadku wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3, a dot. przeniesienia biletu wraz z rezerwacją hotelu, w tym na rzecz innej osoby muszą one być przedstawione Organizatorowi nie później niż na 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia konwentu.
  6. Organizator zastrzega, że nie jest stroną transakcji w przypadku odsprzedaży biletu innej osobie przez Uczestnika i w związku z tym zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie zgłaszanych przez nowego Uczestnika roszczeń, w tym min. dotyczących konieczności poniesienia dodatkowych opłat.
  7. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizowaną przez siebie Imprezę, w tym za jej odbycie się i przebieg.
  8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.